• ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه کنترل بیولوژیک
  • هم اندیشی و توانمندسازی بهره برداران در حوزه کنترل بیولوژیک