1-برای ارسال و یا پیگیری مقاله سایت همایش https://9thcbiocontrol.ut.ac.ir
2- برای پیگیری امور ثبت نام، اسکان، غذا و امور جاری bioconference@ut.ac.ir
3- آدرس دانشگاه همدان: دانشگاه بوعلی سینا، بلوار دانشگاه، همدان
4- دبیرخانه دائمی همایش: کرج-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ص.پ. 4111، biocontrol@ut.ac.ir

Refresh Code