سلسله همایش‌های ملی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌های کشاورزی و منابع طبیعی هر دو سال یکبار برگزار می شود. حامیان اصلی این همایش‌ها دانشگاه تهران (موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک)، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و سازمان حفظ نباتات می باشند. تاکنون هر همایش به میزبانی یکی از دانشگاه‌ها و همچنین موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برگزار شده است. شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با بخش کشاورزی از دیگر حامیان این سلسه همایش‌ها می‌باشند.