• کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی
  • رویکردهای نوین در کنترل بیولوژیک اشباعی عوامل خسارتزای گیاهی
  • تهدیدها، فرصت‌ها و اقتصاد در حوزه کنترل بیولوژیک
  • ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون و کاربرد عوامل بیوکنترل
  • مالکیت فکری، تجاری سازی و توسعه کنترل بیولوژیک

برنامه های علمی نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بوعلی سینا، 19 و 20 تیر 1398

 

روز

ساعت

برنامه

 

19/4/1398

تا8:30

ثبت نام و اعلام حضور

 

 

10:00-8:30

افتتاحیه

چالشها، سیاستها و راهبردهای کلی در کنترل بیولوژیک

 

 

10:30-10:00

تنفس و پذیرایی

 

 

12:40-10:30

پانل سخنرانی های کلیدی و علمی (1)

کنترل بیولوژیک در محیطهای کنترل شده (گلخانه ها و غیره

 

 

14:00-12:30

نماز و ناهار

 

 

16:00-14:00

پانل سخنرانی های  کلیدی و علمی  (2)

سلامت خاک و حفاظت بیولوژیک محصولات گیاهی در مقابل تنشهای غیرزنده

ارائه و نمایش پوسترها

(گروه عوامل ماکروارگانیسمها شامل شکارگر، پارازیتوییدها)

 

16:30-16:00

تنفس و پذیرایی

 

18:00-16:30

پانل سخنرانی های  کلیدی و علمی (3)

ساز و کارهای تولید، فورمولاسیون و کاربرد عوامل بیوکنترل میکروارگانیسم

 

23:00-18:30

گردشگری و ضیافت شام

 

 

20/4/1398

10:00-8:00

پانل سخنرانی های  کلیدی و علمی (4)

کنترل بیولوژیک کلاسیک و حفاظتی

ارائه و نمایش پوسترها

(گروه عوامل میکروارگانیسمها شامل باکتری ها، قارچها، نماتدها و غیره)

 

10:30-10:00

تنفس و پذیرایی

 

12:30-10:30

پانل سخنرانی های  کلیدی و علمی (5)

ساز و کارهای تولید و کاربرد عوامل بیوکنترل ماکروارگانیسم

 

 

14:00-12:30

تنفس و پذیرایی

 

 

16:00-14:00

اختتامیه

گزارش، بحث آزاد و جمع بندی در باره چالشها، تهدیدها و فرصتها در کنترل بیولوژیک

 

21:00-17:00

گردش علمی و همدان گردی