حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده درجه دو
شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
حمایت کننده درجه یک
شرکت هامون بذر زرین
شرکت رویال ساکار تجارت
کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا لرستان