کمیته علمی
حسن عسکری
دبیر کمیته علمی
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
پست الکترونیکی: askary2 [at] gmail.com
مسعود احمدزاده
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ahmadz [at] ut.ac.ir
حسین اللهیاری
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: allahyar [at] ut.ac.ir
شهرزاد ایرانی پور
عضو کمیته علمی
دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: shiranipour [at] yahoo.com
کیوان بهبودی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: behbodi [at] ut.ac.ir
نفیسه پورجواد
عضو کمیته علمی
دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: npoorjavad [at] cc.iut.ac.ir
مجتبی حسینی
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی- مشهد
پست الکترونیکی: m.hosseini [at] um.ac.ir
آرش راسخ
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید چمران- اهواز
پست الکترونیکی: arashrasekh [at] gmail.com
روح الله صابری ریسه
عضو کمیته علمی
دانشگاه والیعصر- رفسنجان
پست الکترونیکی: r.saberi [at] vru.ac.ir
احد صحراگرد
عضو کمیته علمی
دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: sahragard [at] guilan.ac.ir
سید علی صفوی
عضو کمیته علمی
دانشگاه ارومیه
پست الکترونیکی: a.safavi [at] urmia.ac.ir
مهدی ضیا الدینی
عضو کمیته علمی
دانشگاه والیعصر- رفسنجان
پست الکترونیکی: ziaaddini [at] vru.ac.ir
رضا طلایی حسنلویی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rtalaei [at] ut.ac.ir
دوست مراد ظفری
عضو کمیته علمی
دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: zafari_d [at] yahoo.com
احمد عاشوری
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ashouri [at] ut.ac.ir
یعقوب فتحی پور
عضو کمیته علمی
دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: fathi [at] modares.ac.ir
جواد کریمی
عضو کمیته علمی
دانشگاه فردوسی
پست الکترونیکی: jkb [at] um.ac.ir
علی اصغر کوثری
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akosari [at] ut.ac.ir
سید حسین گلدانساز
عضو کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: goldansz [at] ut.ac.ir
جعفر محقق نیشابوری
عضو کمیته علمی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: mohaghegh [at] iripp.ir
حسین مددی
عضو کمیته علمی
دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: hmadadi [at] basu.ac.ir
رسول مرزبان
عضو کمیته علمی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: ramarzban [at] yahoo.com
شهرام نعیمی
عضو کمیته علمی
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
وب سایت: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: naeimi [at] iripp.ir
علیمراد سرافرازی
عضو کمیته علمی
سازمان حفظ نباتات
پست الکترونیکی: asarafrazi [at] yahoo.com