# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1114-9THCBIOCON اثرات رهیافت مدرسه در مزرعه (FFS) بر وضعیت کشاورزان در مدیریت تلفیقی آفات برنج( IPM) در شهرستان لاهیجان حشمت اله سعدی، سارا صاحبی، رضا موحدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1086-9THCBIOCON اثرات زیستی باکتری‌های اندوفیت پونه کوهی (Mentha pulegium) شیدا کاس نژاد برزهندانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1035-9THCBIOCON اثرات کشندگی و زیرکشندگی علف‌کش توفوردی روی پارامترهای زیستی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae Gahan (Hymenoptera : Platygastridae) ارسلان جمشیدنیا، سعید عباسی فیروزجاه، رضا صادقی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1016-9THCBIOCON اثر ارقام مختلف گوجه‌فرنگی بر ترجیح میزبانی زنبور Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae پارازیتویید تخم (Hiibner) (Lep.: Noctuidae) Helicoverpa armigera در شرایط آزمایشگاه علی جوینده، ناصر معینی نقده، حسنعلی واحدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1077-9THCBIOCON اثر اندوفیت شدن قارچ Beauveria bassiana در گندم بر سن، Eurygaster integriceps در شرایط گلخانه‌ای و مزرعه زهرا ترکمن، رضا طلایی حسنلویی، خلیل بردی فتوحی فر مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
6 1015-9THCBIOCON اثر باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis بر رشد، زمان رشد و نمو، زنده‌مانی و ترجیح غذایی بید کلم Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae) سارا خزاِیی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
7 1063-9THCBIOCON اثر برهمکنش بین گونه ای زنبورهای پارازیتویید Aphidius matricariaeو Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae) بر دینامیسم جمعیت آنها روی شته Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) زهرا تازرونی، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور، محمود سوف باف مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1004-9THCBIOCON اثر ذخیره‌سازی در دمای پایین روی پارامترهای دموگرافی زنبور پارازیتوئید Haliday (Hymenoptera: Braconidae) Aphidius matricariae مهران رضایی، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور، جواد کریم زاده، محمد مهرآبادی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
9 1069-9THCBIOCON اثر سالیسیلیک اسید و برخی جدایه‌های قارچ تریکودرما بر پژمردگی باقلا (Fusarium avenaceum) زینب مرادلو، رقیه همتی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
10 1097-9THCBIOCON اثر غلظت‌های زیرکشنده آفت‌کش‌های دلتامترین و تری کلروفن روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) با تغذیه از تراکم‌های مختلف شب‌پره هندی Plodia interpunctella علیرضا نظری، طاهر عباسی، زهرا رفیعی کرهرودی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1115-9THCBIOCON اثر متقابل ژنوتیپ سویه‌های وحشی و نوترکیبharzianum Trichoderma بر القاء مقاومت گیاه در حضور Rhizoctonia solani نگین اصلاحی، مژگان کوثری، محمدرضا زمانی، مصطفی مطلبی، زهرا مقدسی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1098-9THCBIOCON اثر محیط کشت‌های مختلف بر زهرآگینی بلاستوسپورهای قارچ Beauveria bassiana بر روی کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae مرضیه رشید، رضا طلایی حسنلویی، فرامرز خدائیان چگنی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1087-9THCBIOCON ارزیابی اثرات ضدقارچی برخی اسانس های گیاهی در کنترل بیماری های قارچی پس از برداشت مرکبات بهاره شاه محمدی، نیما خالدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1113-9THCBIOCON ارزیابی اثر بازدارندگی عصاره اتانولی گیاه تشنه‌داری(Scrophularia striata) و دانه بلوط علیه قارچ Rhizoctonia solani سعید افضلی نیا، دوست مراد ظفری، سهیلا میرزایی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
15 1103-9THCBIOCON ارزیابی بیوفرمولاسیون Talaromyces flavus در کنترل بیماری شانکر ریزوکتونیایی ساقه سیب‌زمینی در شرایط مزرعه امیر ارجمندیان، سهیلا میرزایی، لاله نراقی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
16 1056-9THCBIOCON ارزیابی توان آنتاگونیستی دو گونه از جنس سودوموناس در کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی گوجه‌فرنگی. مهسا علی میرزائی، پژمان خدایگان، روح الله صابری ریسه، سمن فیروزیان بندپی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
17 1104-9THCBIOCON ارزیابی فعالیت‌های آنزیمی نهال‌های پسته تیمار شده یا گونه‌های تریکودرما علیه نماتد ریشه‌گرهی پسته Meloidogyne javanica فاطمه مهدی نژاد مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1055-9THCBIOCON ارزیابی کارایی سن شکارگر Nesidiocoris tenuis و باکتری Bacillus thuringiensis در کنترل بید گوجه‏فرنگی در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‏ای سید حسن ملکشی، رضا طلایی حسنلویی، جعفر محقق نیشابوری، حسین اللهیاری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1038-9THCBIOCON ارزیابی گل جعفری و لوبیاسبز به عنوان گیاهان حامل و تاثیر آن‌ها بر پارامترهای جدول زندگی Orius laevigatus در توت‌فرنگی گلخانه‌ای کامران مهدیان، مونا کردستانی، ولی اله بنی عامری، عزیز شیخی گرجان مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1018-9THCBIOCON ارقام گوجه‌فرنگی بر ویژگی‌های زیستی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) پارازیتویید تخم Helicoverpa armigera (Hiibner) (Lep.: Noctuidae) تاثیر می‌گذارند علی جوینده، ناصر معینی نقده، حسنعلی واحدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
21 1024-9THCBIOCON افزایش رشد و عملکرد ارقام جو با استفاده از سویه‌های Pseudomonas fluorescens مولد ACCدآمیناز تحت تنش شوری فاطمه جمالی، میترا آزادیخواه، فرشته بیات مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1011-9THCBIOCON اهمیت زنبور Paralitomastix varicornis Nees در پارازیتیسم طبیعی سرشاخه خوار هلو Anarsia lineatella Zell. در باغ‏های بادام و هلوی استان چهار محال و بختیاری سیامک روشندل، شهرام فرخی، زریر سعیدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1090-9THCBIOCON اولین گزارش زنبور پارازیتوئید شته‌ی Myzus persicae (Hemi., Aphididae) از استان مرکزی فاطمه خاکی، زهرا رفیعی کرهرودی، علیرضا نظری، حسین مددی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
24 1105-9THCBIOCON بازدارندگی اسانس‌های مرزه و میخک علیه باکتری عامل جرب سیب زمینی اشکان عالی محمدی، غلام خداکرمیان، میترا امیدی نسب، یوسف مرادی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1080-9THCBIOCON برتری استفاده انفرادی یا توأم بالتوری سبز Chrysoprela carnea Stephens و کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata L روی شته جالیز Aphis gossypii Glover در شرایط گلخانه علی رضائی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
26 1039-9THCBIOCON برخی از دشمنان طبیعی مرتبط با Eulecanium tiliae (Linnaeus, 1758) در باغ های گیلاس شهرستان صحنه، کرمانشاه زهرا زارعی احمدابادی، حسنعلی واحدی، مریم درب امامیه، حسین لطفعلی زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1078-9THCBIOCON بررسی اثر اندوفیتی قارچ Beauveria bassiana در خیار بر سفید بالک گلخانه (Hem.: Aleyrodidae) Trialeurodes vaporariorum الیزا پورتقی، رضا طلایی حسنلویی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
28 1053-9THCBIOCON بررسی بیمارگری جدایه های مختلف از قارچ های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana، Isaria farinosa و Isaria fumosorosea روی لارو پروانه موم خوار Galleria mellonella سعیده جاور، فرزانه پارسی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
29 1100-9THCBIOCON بررسی تاثیر ترکیبات زیستی تریکودرما بر برخی آنزیم‌های دفاعی مرکبات علیه Phytophthora citrophthora معصومه حسینی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1060-9THCBIOCON (R1) بررسی توانایی گونه‌های قارچی اندوفیت متعلق به جنس Talaromyces در کنترل زیستی قارچ Aspergillus niger )عامل پوسیدگی خوشه انگور در شرایط آزمایشکاهی سارا مهدیان، دوستمراد ظفری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1030-9THCBIOCON بررسی خصوصیات بیوکنترلی جدایه ای از Pseudomonas sp. از مزارع گندم استان گلستان نگار باقری، مسعود احمدزاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1023-9THCBIOCON بررسی سه دهه فعالیت تحقیقاتی درباره کنه شکارگرPhytoseiulus persimilis A. H. درایران مسعود اربابی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1101-9THCBIOCON بررسی طول عمر وپارازیتیسم زنبور Trichogramma brassicae در ۵ نسل پرورش متوالی با ۳ نوع گل در شرایط آزمایشگاهی نرجس شریفی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
34 1012-9THCBIOCON بررسی میزان پارازیتیسم طبیعی سفیدبالکCorbett Neomaskellia andropogonis در ارقام تجاری نیشکر امین نیک پی، پیمان شرفی زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1031-9THCBIOCON (R1) بررسی میزان تغذیه کفشدوزک(L.) Chilocorus bipustulatus از تخم‌های سپردار سفید کیوی Pseudaulacaspis pentagona و سپردار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi در دماهای مختلف انیس ابوطالبیان سورشجانی، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، بهنام امیری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1036-9THCBIOCON بررسی میزان خسارت پرداتورها روی تخم های پارازیت شده تریکوکارتهای نصب شده در اراضی شالیزاری مرتضی ولی پور مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1117-9THCBIOCON بررسی واکنش تابعی کفشدوزک، Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.: Coccinellidae)، با تغذیه از شپشک آردآلود مو، (Hem: Pseudococcidae) Planococcus ficus (Signoret). طیبه اکبری، حسنعلی واحدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
38 1073-9THCBIOCON بهینه سازی مصرف کود اوره با استفاده از باکتری‌های پروبیوتیک گیاهی با توانایی کاهش نیترات در گیاه گوجه فرنگی سونیا سیفی، کیوان بهبودی، روح الله شریفی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1088-9THCBIOCON بیوکنترل عامل بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی با استفاده از جدایه های قارچ Trichoderm harzianum بهاره شاه محمدی، نیما خالدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
40 1091-9THCBIOCON تاثیر اسید فرمیک بر تخم‌ریزی بید آرد و شب‌پره هندی سید علی مدرس حسنی، احمد عاشوری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
41 1032-9THCBIOCON تأثیر تراکم طعمه بر رفتار شکارگری کنه شکارگر Typhlodromus bagdasarjani (Acari: Phytoseiidae) فرشته بازگیر، جهانشیر شاکرمی، شهریار جعفری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
42 1109-9THCBIOCON تاثیر حشره کش های گیاهی (پالیزین و تنداکسیر) و حشره کش پی متروزین (با و بدون روغن سیترال ) روی شته ی جالیز Aphis gossypii و زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای مهسا مقدم مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1089-9THCBIOCON تاثیر دماهای مختلف روی ویژگی‌های زیستی کنه‌ی شکارگر Blattisocius mali Oudemans سید حامد چاوشی، حمید رضا صراف معیری، اورنگ کاوسی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
44 1013-9THCBIOCON تاثیر روش پوششی ریشه گوجه فرنگی با قارچ های Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporiaوPurpureocillium lilacinumروی کنترل نماتد Globodera rostochiensis سیده راحله سادات شیرازی، صدیقه فاطمی، شهرام نعیمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1020-9THCBIOCON تاثیر عوامل مختلف روی استقرار کنه شکارگر Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) روی گیاهان میزبان مریم رضائی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1084-9THCBIOCON (R1) تاثیر کاربرد کیتوزان در القاء مقاومت در گیاه جو علیه بیماری لکه سوختگی جو (Bipolaris sorokiniana) در شرایط آزمایشگاهی پوریه پوریان مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
47 1005-9THCBIOCON تاثیر گیاه میزبان بر پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Aphidius matricariae Haliday (Hymenoptera: Braconidae) مهران رضایی، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پور، جواد کریم زاده، محمد مهرآبادی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1027-9THCBIOCON تاثیر گرانولویروس بیدسیب زمینی Phthorimaea operculella Granulovirus در بیمارگری جمعیت ایرانی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick احمد دزیانیان، اللهیار جلالی، حامد ضیایی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
49 1092-9THCBIOCON تأثیر میزبان واسط در پرورش انبوه زنبور Trichogramma brassicae ساجده سرلک، احمد عاشوری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
50 1009-9THCBIOCON تاثیر منفی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae، بر کنترل مینوز گوجه‌فرنگی توسط شکارگر محمد علی میرحسینی، یعقوب فتحی پور، محمود سوف باف مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
51 1074-9THCBIOCON تغییرات جمعیت شته Rhophalosiphum padi (L.) (Hem: Aphididae) و شناسایی دشمنان طبیعی آن در مزارع شهرکرد انیس ابوطالبیان سورشجانی، مصطفی حقانی، حبیب اله نوربخش، سعید بامداد، امیرحسین طورانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
52 1006-9THCBIOCON (R1) تولید قارچ کش بیولوژیک تالارومین و فرآیند تجاری سازی آن در ایران لاله نراقی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1121-9THCBIOCON تولید کیفی تریکوگراما با اصلاح رژیم غذایی میزبان یاسمن مقدسی، نورمن لپلا، احمد عاشوری، علیرضا بندانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1118-9THCBIOCON حفاظت بیولوژیک گیاهان در برابر تنشهای غیرزنده با تاکید بر شوری و خشکسالی مسعود احمدزاده، سعیده رنجبر مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1119-9THCBIOCON ذخیره‌سازی بلندمدت زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) سمیه رحیمی کلده، احمد عاشوری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1022-9THCBIOCON رشد وابسته به دما در کنه شکارگر Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) با تغذیه از مراحل نابالغ کنه‌ی تارتن دو لکه‌ای آزاده فرازمند مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1025-9THCBIOCON سازگاری قارچ‌های بیماریزای حشرات و اسانس‌های گیاهی جهت استفاده در مهار شپشه قرمز آرد (Tribolium Castaneum) فاطمه جمالی، فریبا سهرابی، فائزه زارع شیبانی، مریم جعفری زاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1040-9THCBIOCON سلامت خاک – مدیریت میکروبیوم خاک رباب اعزازی، فاطمه السادات سیدین، مسعود احمدزاده مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 1085-9THCBIOCON سنجش طول عمر و زنده مانی اسپور هایTrichoderma در فرمولاسیون‌های مایع مبتنی بر روغن فاطمه شمسی، حسین علایی، روح الله صابری ریسه مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1028-9THCBIOCON فرمولاسیون نماتد بیمارگر حشرات S. carpocapsae در حامل کربوکسی متیل سلولز سمیرا چهاردولی، ناصر عیوضیان کاری، داود محمدی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
61 1070-9THCBIOCON فعالیت حشره کشی، توانایی ضد قارچی، پاسخ گیاهی و پتانسیل اندوفیتی سویه ی ایرانی از باکتری Bacillus thuringiensis روی گیاه گوجه فرنگی آیدا خرم نژاد، رضا طلایی حسنلویی، وحید حسینی نوه، محمد همایون زاده، بالتازار اسکریچه، یولاندا بل مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1067-9THCBIOCON فون زنبورهای Braconidae در باغ گیاهان دارویی بوعلی سینا همدان علیرضا رجبی مظهر، سمیرا فراهانی، شیلا گلدسته مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1120-9THCBIOCON کارآیی سن شکارگرOrius niger و قارچ بیمارگر Beauveria bassiana در کنترل کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط میکروکازم علی اصغر کوثری، محمود فاضلی دینان، احد صحراگرد، رضا طلایی حسنلویی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
64 1019-9THCBIOCON کارائی کنه شکارگر Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) پرورش یافته روی گرده‌های گیاهی مختلف در شرایط گلخانه‌ای مریم رضائی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1094-9THCBIOCON کاهش شدت بیماری پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه گندم توسط باکتری Pseudomonas flourescens و قارچ Glomus fasciculatum در شرایط گلخانه ای حدیث شهبازی، الهه مشایخی کرهرودی، عزت اله صداقت فر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1062-9THCBIOCON کشت مخلوط، بهترین دوست کنترل بیولوژیک حفاظتی وهاب رحیمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
67 1046-9THCBIOCON کنترل باکتری بیمارگر‌گیاهی به وسیله‌ی اسانس رازیانه، فرموله شده درون پلیمر سدیم آلژینات در مقیاس نانو الهه واثقی خوندابی، پژمان خدایگان مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1052-9THCBIOCON کنترل بیولوژیک آزولا در ایران آتوسا فرحپور حقانی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1106-9THCBIOCON کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina)با استفاده از Streptomyces مریم گروسیان، کیوان بهبودی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
70 1082-9THCBIOCON کنترل بیولوژیک بیماری لکه موجی گوجه فرنگی با استفاده از قارچ‌های اپیفیت مریم حسین مردی، شهرام نعیمی، سعید رضائی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
71 1116-9THCBIOCON کنترل بیولوژیک محور برنامة مدیریت تلفیقی آفات در مزارع نیشکر خوزستان حسین رنجبر اقدم مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1049-9THCBIOCON گیاهان منابع شهد و گرده‌ی حشرات بالغ گونه‌های شکارگر سیرفید (Dip., Syrphidae) در برخی کشت‌بوم‌های زراعی و باغی فرزاد جلیلیان، محمدتقی توحیدی، شهلا باقری متین مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1064-9THCBIOCON مدل سازی الگوی تخمریزی Athias-Henriot Amblyseius swirskii در سیستم میزبان (کنه تارتن دو لکه یKoch Tetranychus urticae) آزاده فرازمند، مسعود امیرمعافی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1110-9THCBIOCON مروری بر فرمولاسیون آفت‌کش‌های میکروبی رسول مرزبان، شهرام نعیمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1068-9THCBIOCON معرفی برخی گونه های زنبورهای Braconidae در ایستگاه گردوی تویسرکان (استان همدان) علیرضا رجبی مظهر، سمیرا فراهانی، شیلا گلدسته مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
76 1079-9THCBIOCON معرفی زنبور گرده افشان مخملی Bumbus terrestris در گرده افشانی کیوی و تأثیر آن بر تشکیل، کیفیت میوه و کنترل گر زیستی بیماری های زمان گلدهی آیدا ایوبی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
77 1017-9THCBIOCON معرفی سوسک شکارگر(Coleoptera: Staphylinidae) Atheta coriaria به‌عنوان شکارگر پشه قارچ خوراکی حانیه مختاری، حسین مددی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
78 1112-9THCBIOCON مقایسه کارآیی قارچ‌کش بیولوژیک تریانوم‌پی با قارچTrichoderma harzianum بومی ایران در کنترل بیماری پژمردگی آوندی فوزاریومی خیار حدیث شهبازی، وجیهه رشیدی، ارغوان کمالی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
79 1122-9THCBIOCON مهار بیماری پاخوره گندم با استفاده از ترکیبات القا کننده مقاومت الهام صفری، روح الله شریفی، سعید عباسی مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
80 1095-9THCBIOCON نرخ پارازیتیسم دو پارازیتویید: Trichogramma sp. و Habrobracon hebetor رهاسازی شده روی کرم گلوگاه در باغات انار در اواخر فصل کبری فتوحی، سیدحسین گلدانساز، مسعود امیرمعافی، وحید حسینی نوه، علی مسعودی نژاد مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
81 1081-9THCBIOCON نقش اکتومیکوریزا در تحمل به خشکی صنوبر (Populus caspica Bornm) سیده معصومه زمانی، میترا امام مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
82 1057-9THCBIOCON واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegata (Coleoptera: Coccinellidae) نسبت به شته ی گندم Schizaphis graminum (Hemiptera: Aphididae) روی دو رقم گندم چمران و آذر مهدی حسن پور، لیلا زنگنه، زهرا گل پرور مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
83 1102-9THCBIOCON واکنش عددی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف Eotetranychus frosti (Tetranychidae) فرشته بازگیر، جهانشیر شاکرمی، شهریار جعفری مقاله به صورت مشروط برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است